Baza wiedzy

Baza wiedzy – ochrona środowiska

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracowanej przez naszych specjalistów bazy wiedzy, która zawiera informacje, artykuły, prezentacje dotyczące zagadnień związanych z tematyką ochrony środowiska.

Rekultywacja metodą in situ

Rekultywacja metodą in situ oznacza prowadzenie prac w miejscu występowania zanieczyszczenia bez konieczności ich przemieszczania. W przypadku występowania wolnego produktu ropopochodnego na powierzchni wód gruntowych projektuje się sieć otworów technologicznych, w których montowane są urządzenia do jego selektywnego sczerpywania. Urządzenia te wraz z zaprojektowaną i wykonaną instalacją tworzą systemy. Stosuje się system podciśnieniowy, ciśnieniowy oraz elektryczny w wersji automatycznej samonastawnej, półautomatycznej lub biernej.

W strefach nawodnionych gruntów, zanieczyszczonych substancjami chemicznymi, rekultywacja jest realizowana głównie poprzez pompowanie i oczyszczanie skażonej wody w kontenerowej stacji oczyszczania – projektowanej i wykonanej indywidualnie do każdego zadania.

Efektywność redukcji zanieczyszczeń sięga ponad 90%.

Jako proces remediacji stosuje się również napowietrzanie strefy saturacji (bioventing) i odsysanie zanieczyszczonego powietrza gruntowego. Powietrze zatłaczane może być bezpośrednio w warstwę wodonośną lub w strefę nienawodnioną nad zwierciadłem wody. Metoda ta stosowana jest również jako indywidualna w obszarach, na których skażona jest wyłącznie strefa gruntów (aeracji). Odsysane skażone powietrze jest oczyszczane w kontenerowych stacjach oczyszczania, a następnie odprowadzane do atmosfery.

Kompleksowe prace rekultywacyjne skażonych obszarów odbywają się pod nadzorem inżynierskim, a ich postęp jest na bieżąco monitorowany. Dzięki temu możliwa jest najbardziej optymalna weryfikacja trybów działania dla poszczególnych stref skażenia w różnych przedziałach czasowych i układach technologicznych.

Rekultywacja metodą ex situ

Rekultywacja metodą ex situ oznacza prowadzenie prac poza obszarem występowania zanieczyszczenia. Zanieczyszczony grunt zostaje wydobyty i zdeponowany, w zależności od możliwości i stopnia jego zanieczyszczenia, na terenie prowadzonej inwestycji lub poza nią, gdzie dokonywany jest proces jego unieszkodliwienia.

Na terenie inwestycji Geotrade oczyszcza grunt z zastosowaniem metody biologicznej. Bioremediacja polega między innymi na namnażaniu wyselekcjonowanych bakterii w bioreaktorach i wprowadzaniu ich bezpośrednio do strefy skażonej. Proces hodowli  mikroorganizmów i cały przebieg bioremediacji poddany jest stałemu monitoringowi chemicznemu i biologicznemu. Metoda jest w pełni bezpieczna i przyjazna dla środowiska naturalnego. Oczyszczony grunt po uzyskaniu standardów jakości może zostać wykorzystany gospodarczo.

W przypadku braku możliwości oczyszczania gruntu na obszarze inwestycji deponuje go i unieszkodliwia na terenie własnej bazie technicznej wyposażonej w instalację służącą do unieszkodliwienia gruntu metodą obróbki fizyko-chemicznej, biologicznej lub dokonania odzysku odpadu.

Grunt zanieczyszczony ciężkimi frakcjami węglowodorów, ciężkimi metalami itp. zostaje zdeponowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych.