Badania i rekultywacja środowiska

Badania i rekultywacja środowiska

W przypadku powstania zanieczyszczenia środowiska gruntowego istnieje obowiązek podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie stanu środowiska z przed powstania zanieczyszczenia. Działania te nazywane są rekultywacją środowiska gruntowego.
Rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości. Standardy te są określone przez Polskie prawo w postaci Ustaw oraz rozporządzeń do Ustaw.

Do dokonania rekultywacji zobowiązany jest władający powierzchnią ziemi, chyba że wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, spowodował inny wskazany podmiot. W takiej sytuacji obowiązek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.

W związku z opisanymi obowiązkami wykonuję się różnego rodzaje badania mające na celu rozpoznanie zanieczyszczeń, wskazanie miejsca ich występowania oraz podjęcie działań rekultywacyjnych.

Rekultywacja gruntu i wód podziemnych

W przypadku zaistnienia zanieczyszczeń w środowisku gruntowym lub gruntowo – wodnym należy starannie zaplanować działania mające na celu zapobiegnięcie dalszemu zanieczyszczaniu środowiska oraz przywrócenie stanu z przed zanieczyszczenia. W związku z tym należy opracować projekt prac rekultywacyjnych, który w sposób zgodny z prawem, technologią oraz ekonomią wskaże ścieżkę działań naprawczych.

Działania rekultywacyjne realizowane są różnymi metodami, co jest podyktowane wieloma czynnikami m.in. geologicznymi, technicznymi czy ekonomicznymi. Dlatego dobór odpowiedniej techniki jest rzeczą niezmiernie ważną i pozwalającą na oszczędność czasu jak i pieniędzy. Nasza firma proponuje kompleksowe usługi w opisanym zakresie.

Usługi:

 • Projekty prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego, zanieczyszczonego produktami naftowymi, metalami ciężkimi i innymi substancjami chemicznymi.
 • Wnioski o uzgodnienie warunków prac rekultywacyjnych.
 • Realizacja prac rekultywacyjnych środowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonego produktami naftowymi metodami:
  • in situ: mechaniczne sczerpywanie produktu z powierzchni wód gruntowych, bioremediacja gruntów i wód podziemnych, biowentylacja, wentylacja gruntów, napowietrzanie wód podziemnych, chemiczne utlenianie.
  • ex situ: wydobycie, transport i odzysk gruntów na terenie naszej płyty bioremediacyjnej lub w specjalistycznym zakładzie unieszkodliwiania odpadów, odpompowanie zanieczyszczonych wód, transport i odzysk w uprawnianym zakładzie.
 • Rekultywacja gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi:
  • in situ: metoda rolnicza – związanie metali przy pomocy specjalistycznych preparatów. Przykrycie i wymieszanie wierzchniej partii zanieczyszczonych gruntów.
  • ex situ: wydobycie, transport i odzysk gruntów.

Dokumentacje

 • Oceny stanu środowiska na obiektach istniejących i projektowanych.
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko.
 • Przeglądy ekologiczne.
 • Projekty działań prewencyjnych.
 • Oceny jakości ścieków przemysłowych, komunalnych i opadowych.
 • Operaty wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód.
 • Wnioski o pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód.
 • Programy ochrony środowiska.
 • Pozwolenia zintegrowane (IPPC).
 • Opinie prawne dotyczące odpowiedzialności z tytułu zanieczyszczenia środowiska gruntowo wodnego.

Monitoring środowiska

Monitoring środowiska to badanie, analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Polega on na ciągłych lub okresowo powtarzalnych pomiarach określonych parametrów fizycznych i obserwacji wybranych cech, właściwości wody, gleby, powietrza.

 • Badawcze prace terenowe:

– wiercenia sozologiczne, sondowania atmogeochemiczne, analizy wody metodą ekstrakcji gazów Drägera, pobory próbek gruntów oraz wód podziemnych i powierzchniowych.

 • Badania laboratoryjne.

– akredytowane i nie akredytowane badania laboratoryjne w szerokim zakresie analiz środowiskowych m.in. suma benzyn i oleju (TPH), Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA), BTEX, fizykochemia, metale cięzkie,

 • Monitoring ścieków.

– badania mające na celu kontrole jakości ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego z terenów zakładów przemysłowych, terenów zurbanizowanych, składowisk odpadów czy z systemów kanalizacji miejskiej.

 • Projekty i realizacja monitoringu składowisk.

– Zajmujemy się projektowaniem sieci monitoringowych na składowiskach odpadów oraz jednocześnie realizujemy zaprojektowane prace monitoringowe.