Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Specjalizujemy się w rekultywacjach terenów zanieczyszczonych produktami pochodzenia naftowego (ropopochodnych).   Posiadamy własne płyty bioremediacyjne na terenie całego kraju umożliwiające odzysk około 35.000 Mg rocznie zanieczyszczonych gruntów.

Oferujemy:

Odbiór i odzysk gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi na stanowiskach do biorekultywacji gruntów, klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne o kodach:

  • 17 05 03*- gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne
  • 17 05 05*- urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
  • 17 05 07*- tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

Odbiór i odzysk wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne:

  • 16 10 01* – Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne
  • 19 13 07* – Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

Realizujemy również prace w zakresie wydobycia, załadunku oraz transportu wymienionych odpadów. Posiadamy stosowne decyzję (link do dokumentu) na transport odpadów niebezpiecznych, a sam transport odbywa się zgodnie z przepisami ADR.

Posiadamy decyzję zatwierdzającą Program Gospodarki Odpadów dla terenu całego kraju,

Ponadto wykonujemy:

  • Programy gospodarki odpadami.
  • Raporty oddziaływania na środowisko.
  • Dokumentacje techniczne zamykania i rekultywacji składowisk.
  • Realizacja prac rekultywacyjnych.